Succeed Model


เจ้าแตงโม Watermelon Storm

Wednesday 14th of March 2018


วันที่รับสมัคร วันที่คัดเลือก วันที่รีวิว วันที่ประกาศผล
14 มี.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561 22 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561 - 6 เม.ย. 2561 7 เม.ย. 2561
วันที่รับสมัคร 14-03-2018 - 21-03-2018
วันที่คัดเลือก 22-03-2018 - 30-11--0001
วันที่รีวิว 24-03-2018 - 06-04-2018
วันที่ประกาศผล 07-04-2018

ชื่อของเล่น เจ้าแตงโม Watermelon Storm
แบรนด์สินค้า
เงื่อนไขการใช้สินค้า

ของเล่นรูปแตงโมสีเขียวทำด้วยพลาสติก มีแสง สี เสียง สามารถเต้นได้ ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา  ต้องใช้ถ่านAA 3ก้อน
       
คำเตือน
- ไม่ควรนำชิ้นส่วนใดๆเข้าปาก จิ้มตา หรือขว้างปา
- ผู้ใหญ่ควรใส่แบตเตอรี่ให้แน่น และไม่ควรให้เข้ามือเด็ก
- อย่านำของเล่นไปใช้ผิดวิธี

สิ่งที่ผู้รีวิวจะได้รับ

เจ้าแตงโม Watermelon Storm 1 กล่อง/คน จำนวน 6 คน
 

Keyword ที่ต้องมีอยู่ในรีวิว

-แตงโม
-แสง สี เสียง
-สีเขียว
-ท่าเต้น
-ติดตามเพจ DEKLEN

สิ่งที่ Reviewer ต้องรีวิวให้ครบถ้วน

แคมเปญนี้สำหรับการทำรีวิวจะเป็น blog, youtube, facebook, instagram ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือหลายช่องทางตามที่คุณมี และ Share ลง Facebook (ตั้งค่า Publicเท่านั้น) concept ในการรีวิว "รีวิวพร้อมโชว์ท่าเต้นไปพร้อมกับเจ้าแตงโมสีเขียว"
1. ถ่ายภาพ และอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. อธิบายถึงจุดเด่นของสินค้า ลักษณะพิเศษ วิธีการเล่น มุมมองเฉพาะตัวในการเล่นของนักรีวิว
3. บรรยายถึงสิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบมากที่สุดของผลิตภัณฑ์จากความรู้สึกส่วนตัว
4. บรรยายถึงพัฒนาการของเด็ก

5. ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
6. ถ่ายภาพสินค้ากับเด็ก
7. บรรยายถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้
8. บรรยายถึงข้อควรระวังในการใช้สินค้า
9. แนะนำช่องทางติดตามรีวิวของเล่น
* ใส่ Keywords ให้ครบถ้วน** ห้ามรีวิวเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น***รีวิวสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบบทความ รูปภาพและวิดีโอ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางแบรนด์
เว็บไซต์
ช่องทางการจัดจำหน่าย

รูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าDeklenthai รีวิวผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

Contact Us

ติดต่อได้ทุกวัน : 9:00am - 6:00pm
: +66(0)629790515
: contact@deklenthai.com
: www.deklenthai.com
: 1109 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Copyright Notice ® 2019 deklenthai.com