Tag Archives: จินตนาการ

รูปภาพการ์ตูนสไตล์ธรรมชาติ

รูปภาพการ์ตูน

จินตนาการของน้องเฟรย่านั้นล้นเหลือ การที่น้องๆได้ปลดปล่อยจินตนาการออกมาผ่านการสร้างสรรค์ ทำให้น้องได้เรียนรู้การใช้ทักษะที่สำคัญต่อการเป็นนักสร้างสรรค์แล้ว