Tag Archives: magnifyingglass

แว่นขยาย เปลี่ยนการเรียนเป็นความอยากรู้

แว่นขยาย

แว่นขยาย อุปกรณ์ที่เอาไว่ส่องขยายสิ่งที่น่าสนใจ สามารถสื่อถึงความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้ ใช้สำหรับขยายภาพวัตถุ แมลง วิเคราะห์สัตว์ป่าและพรรณพืช